ปภ.พิษณุโลกร่วมกับ IESG จัดฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งวัตถุอันตรายและสารเคมี

14 Mar 2007

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ปภ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีภัยจากการขนส่งวัตถุและสารเคมีอันตราย ในวันที่ 15 มี.ค. นี้

นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจก๊าซและน้ำมัน ซึ่งถือเป็นวัตถุอันตราย ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้การขนส่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย อุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างมหาศาล ดังนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีภัยจากการขนส่งและสารเคมีอันตรายทางบก โดยจะมีการฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และฝึกซ้อมในห้องบังคับการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นแกรนด์ และจัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติการ ณ สถานที่จริง ในวันศุกร์ที่16 มีนาคม 2550 ณ จุดตัดข้ามทางรถไฟ เขตพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนสนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมปฏิบัติจริงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055-230-394 ,055-230-396 ,055-230-398