สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ เตรียมอุดมฟอรัม ครั้งที่ 2 “ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย ”

27 Jun 2007

กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ด้วยสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา ทางวิชาการ เตรียมอุดมฟอรั่ม ครั้งที่ 2 “ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย ” โดยมี ฯพณฯพล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และผู้ร่วมสัมมนา ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย- เศรษฐกิจและสังคม รศ.มานพ พงศทัต, คุณจอน อึ้งภากรณ์, คุณพรศิริ มโนหาญ, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน และหัวข้อ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย - การเงินและการลงทุน ดร.ธาริษา วัฒนเกส, คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล, คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2550 เวลา 12.30 –17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

กำหนดการ 12.30 น.

-

คณะกรรมการสมาคม ฯ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

13.00 น.

-

อาจารย์ถาวร โชติชื่น (ต.อ. 34)

พิธีกร กล่าวนำเริ่มงานสัมมนา

13.10 น.

-

คุณพงศ์โพยม วาศภูติ (ต.อ. 28)

ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.15 น.

-

ผ.อ.พิศวาส ยุติธรรมดำรง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับ

13.20 น.

-

การขับร้องเพลง “ปิ่นหทัย”

โดย นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

13.25 น.

-

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก

โดย ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (ต.อ. 5)

13.35 น.

-

ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (ต.อ. 5)

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

13.40 น.

-

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย – เศรษฐกิจและสังคม

รศ.มานพ พงศทัต (ต.อ. 20)

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คุณจอน อึ๊งภากรณ์ (ต.อ. 26)

ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

และรางวัลแม็กไซไซ สำหรับบริการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2548

คุณพรศิริ มโนหาญ (ต.อ. 27)

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ต.อ. 47) ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

15.10 น.

-

พักรับประทานอาหารว่าง ( ติ๋มซำและน้ำสมุนไพร )

15.30 น.

-

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย – การเงินและการลงทุน

ดร.ธาริษา วัฒนเกส (ต.อ. 28)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ต.อ. 28)

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ต.อ. 33)

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ต.อ. 35) ประธานกรรมการบริหาร

บมจ.หลักทรัพย์เอเซียพลัส

17.00 น.

-

ปิดงานและถ่ายภาพที่ระลึก

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (ต.อ. 33)