โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

24 May 2007

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กทม.

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ( W H O) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2550 คำขวัญ คือ Smoke - Free Environments ซึ่งมีความหมายว่า "จงช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากควันบุหรี่" กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงกำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 28 พ.ค. 50 โดยมีพิธีเปิดงานเวลา 10.30 น. บริเวณโถงกลาง ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์และงดสูบบุหรี่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี