โรงพยาบาลสังกัดกทม. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มอีก 4 แห่ง

18 Mar 2008

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--กทม.

นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว พบกันจันทร์ละหน คนกับข่าวเรื่อง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับมาตรฐาน HA โดยมี ศ.พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้การบริหารงานด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานสากลตลอดมา โดยโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งต้องผ่านการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation - HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดูแลการบริหารงานของโรงพยาบาลต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อปี 47 และผ่านการรับรองซ้ำในปี 50 ส่วน ในปี 51 นี้มีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการรับรองมาตรฐาน อีก 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยได้รับเกียรติผ่านการรับรอง ในงาน National Forum HA ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การผ่านกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นกลไกที่จะสามารถเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย