ภาพข่าว: มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

25 Apr 2008

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--เอ็กโก กรุ๊ป

นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมยศ พลจันทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สู่เครือข่ายเยาวชนและชุมชน ส่งเสริมการสำรวจและวิจัยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สนับสนุนการจัดตั้งโดยเอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกัน การสร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายแนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าและต้นน้ำลำธารไว้ให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า โครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า โครงการกองทุนไทยรักษ์ป่า และโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: ศิริวรรณ จิรวิสิฐกุล ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป โทร:0 2998 5137, 08 1240 6798 โทรสาร:0 2955 0956 ต่อ 5137 วิไลพร สุอังคะ โทร. 08 1173 8233 สราวุธ บูรพาพัธ โทร. 08 9897 8242 บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด โทรสาร: 0 2575 2418

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net