ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ

15 Jan 2010

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๕๐ น.

กองทัพเรือประกอบพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๗ มกราคม เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลแด่วีรชนของกองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษทหารเรือที่ทำการรบทางเรืออย่างกล้าหาญระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจากศัตรูที่รุกรานแผ่นดินไทย ณ บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด (ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑