แถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ขอสนับสนุนการประชุมหอการค้าทั่วประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

24 Nov 2009

กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมในวันที่ 29 พฤศจิกายนนั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ขอแถลงท่าทีต่อกรณีการจัดประชุมหอการค้าดังกล่าว ดังนี้

1.เราขอสนับสนุนการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำมาซึ่งการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัด สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเสนอให้มีการสร้างรถไฟรางคู่เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและมวลชน

2.เราขอเรียกร้องต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงวุฒิภาวะและจิตสำนึกของเจ้าภาพในการร่วมต้อนรับการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ โดยร่วมกันเสนอแนวทางหรือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้ศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างแท้จริงและเราขอยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มต่างๆ เพื่อนำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องต่างๆ ภายใต้กรอบสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถกระทำได้และจะต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยอำนาจ หรือคำสั่งใด ๆ ทั้งนี้ เราเห็นว่าการเคลื่อนไหวที่อยู่ในกรอบของกฎหมายจะเป็นการสร้างภาพพจน์เมืองแห่งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่ประชาชนมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อแขกบ้านแขก เมืองดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

3.กรณีปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยที่อาจจะเกิดระหว่างการประชุม หรือก่อนและหลังการประชุมนั้น เราขอเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหารตำรวจและหน่วยความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ให้เร่งตรวจค้นกวาดล้างในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลที่น่าสงสัยว่า จะมีการตระเตรียมอาวุธสงครามหรืออื่นๆ อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพก่อการร้ายสร้างสถานการณ์ทำลายความเชื่อมั่นในการดูแลการประชุม

เราหวังเป็นอย่างยิ่ง การจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้จะได้นำมาซึ่งการร่วมมือของภาคประชาสังคม ในการแสดงความผิดชอบรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูภาพพจน์เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความรักและเอื้ออาทรของคนเมืองที่มีจิตใจงดงามโอบอ้อมอารี ไม่นิยมความรุนแรงและทำผิดกฎหมาย อันจะเป็นการร่วมกันปกป้องดูแลความปลอดภัยของอาคันตุกะผู้มาเยือนอย่างสร้างสรรค์และอบอุ่นต่อไป

ด้วยจิตสมานฉันท์และศรัทธาในพลังของประชาชน แถลงโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ แถลง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552