โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ภายใต้หัวข้อ “ รู้ลึก รู้จริง เรื่องมะเร็งปอด ”

12 Nov 2009

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ภายใต้หัวข้อ “ รู้ลึก รู้จริง เรื่องมะเร็งปอด ” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าหน่วยตรวจสูติ - นรีเวชกรรม อาคารดุลโสภาคย์

งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-926-9914-5