สมัชชาสหภาพรัฐสภาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ

01 Apr 2010

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ในการประชุมสมาชิกสมัชชาสหภาพรัฐสภา (ไอพียู) ครั้งที่ 122 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 53 ในประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการประสานเชื่อมโยงระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ