ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ บรรยายพิเศษเรื่อง”ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก”

19 Oct 2010

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--

ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเบเกอรี่ และประธานหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ ร่วมกับดร.สุชิต ผลเจริญ ผู้บริหารโครงการพิเศษการบริหารธุรกิจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ อาคารสถาปัตยเวท สถาบันรัชต์ภาคย์ รามคำแหง