นิทรรศการ "นามไร้รูป"

23 Jun 2011

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

"นาม-ไร้รูป"

นิทรรศการประติมากรรมรูปแบบนามธรรม

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

14 กรกฎาคม ถึง 18 กันยายน 2554

พิธีเปิด – วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2554

ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปะที่นำเสนองานประติมากรรมรูปแบบนามธรรม จำนวน 28 ชิ้น ของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม 4 ท่าน ผู้สร้างสรรค์งานนามธรรม โดยเป็นการนำเสนอผลงานจากยุคทองของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2500 นิทรรศการนี้มีพื้นฐานมาจากกรณีศึกษาประติมากรรมนามธรรมของประติมากรสมัยใหม่ไทยจากผลงานวิจัยของ ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผู้ศึกษาผลงานและแนวความคิดของศิลปินอาวุโสทั้ง 4 ได้แก่ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ อินสนธิ์ วงศ์สาม นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และเข็มรัตน์ กองสุข นิทรรศการจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวอันเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์งานที่แตกต่าง ตั้งแต่ที่มาความคิด การศึกษาคุณลักษณะทางนามธรรมต่างๆ ของศิลปิน อันเป็นการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วสกัดออกให้เหลือเฉพาะแก่น การตีความหมายทางความรู้สึกสู่การสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ การสื่อสารภาษาแบบนามธรรมของศิลปินแต่ละท่านเหล่านี้ก่อให้เกิดการซึมซับผลงานประติมากรรมที่เน้นรูปทรงซึ่งมีความ เป็นสากลและในขณะเดียวกันอ้างอิงต่อทัศนคติและภูมิหลังเฉพาะตนที่แตกต่าง

ผลงานของศิลปินแต่ละท่านมีการสร้างสรรค์และสื่อสารอย่างหลากหลาย จากผลงานของ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ ประติมากรผู้นำเอาพุทธศิลป์ไทยมาเป็นแบบอย่างในการสร้างงานสมัยใหม่แบบเรียบง่าย อินสนธิ์ วงศ์สาม นำวัสดุสำเร็จรูปมาลดทอนคุณสมบัติทางด้านประโยชน์ใช้สอยเพื่อเน้นคุณค่าสุนทรียภาพในเนื้อแท้ของวัสดุและรูปทรง นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากรผู้สร้างงานด้วยปริมาตรกลมมนเอิบอิ่มนำเสนอสภาวะความสมบูณ์จนถึงขีดสุดของธรรมชาติ และเข็มรัตน์ กองสุข สร้างสรรค์งานด้วยการวิเคราะห์รูปทรงโดยการตัด เฉือน เปิด ผ่า เผยให้เห็นปริมาตรซึ่งมีการเกาะเกี่ยวและขับเคลื่อนกันอยู่ภายใน

จุดประสงค์ของนิทรรศการนี้คือ การสื่อให้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานนามธรรมไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่มีความใกล้ชิดกับประสบการณ์และชีวิตของผู้คนในสังคม จากผลงานของศิลปินทั้ง 4 ท่านนี้ นิทรรศการฯ จัดแสดงภายใต้วิถีแนวคิดของประติมากรไทย ในเรื่องของการสร้างผลงานศิลปะอันเกิดจากรากฐานทางทัศนคติและวัฒนธรรมเฉพาะ กลายเป็นแนวทางสร้างวิวัฒนาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับรู้ของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย จากยุคหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มทางประวัติศาสตร์ศิลป์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรมกลายเป็นหนึ่งในที่มาของศิลปะร่วมสมัยไทยในปัจจุบัน

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล

ศิลปิน

ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2539)

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2549)

อินสนธิ์ วงศ์สาม (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2542)

เข็มรัตน์ กองสุข (ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2538)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 214 6630-8 โทรสาร 02 214 6639 email: [email protected] website: www.bacc.or.th / facebook: www.facebook.com/baccpage

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net