“มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE”เวทีใหญ่!! เพื่อร่วมสร้างแรงกระเพื่อมสังคมเสริมเส้นทางแห่งความดี ให้เยาวชนไทยได้มีพื้นที่ดีๆ...ก้าวเดิน

13 Jul 2012

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--สำนักโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

นาย วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เปิดงาน “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE” ที่อาคารชาเรนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

นาย วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ก็เพราะด้วยพระบารมีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานร่วมดำเนินการซึ่งได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)จนปัจจุบันทั่วประเทศมีสมาชิกในโครงการ TO BE NUMBER ONE มากกว่า 40 ล้านคน มีทั้งนักเรียน/นักศึกษา ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป และยังมีสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้นอีกกว่าสามแสนคน

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมาสามารถขยายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ จากเดิม 328,440 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 328,740 แห่ง และมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ จำนวน 8,946 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์เพื่อนใจฯ ในสถานศึกษา 4,508 แห่ง ในสถานประกอบการ 595 แห่ง ในชุมชน 3,918 แห่ง ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 51 แห่ง ในห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง และได้ขยายศูนย์เพื่อนใจเข้าไปดำเนินการในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานอีก 13 แห่ง

รมว.กระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า“มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอด10 ปีที่ผ่านมา เป็นการเปิดเวทีใหญ่ให้กับบรรดาเหล่าสมาชิกในโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่เป็นทั้ง คนเก่ง คนดี มีความสามารถ ได้มีโอกาสและมีพื้นที่สำหรับการแสดงผลงาน แสดงความสามารถ และแสดงศักยภาพในด้านต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมในงาน “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE” นอกจากจะส่งผลที่ดีต่อการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ ในการรวมพลังจากทุกภาคส่วนให้เป็นพลังแผ่นดินต่อสู้กับปัญหายาเสพติดแล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมสังคม กระตุ้นให้ทุกๆฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างเส้นทางแห่งความดี ให้เยาวชนไทยมีพื้นที่ดีสำหรับก้าวเดิน ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี ที่มีทั้งศักยภาพและความสามารถ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตใจดี มีความโอบอ้อม อารี ไม่อิจฉาริษยา และยินดีกับความสุขหรือความสำเร็จของผู้อื่น สามารถทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง สังคม เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันเกิดขึ้นได้เพราะมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบของการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีลักษณะของการผสมผสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีเป้าหมายให้วัยรุ่น ได้รับพัฒนาการในทุกด้าน ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นเยาวชนที่ เก่ง ดี และ มีความสามารถ

ในโอกาสที่โครงการทูบีนัมเบอร์วันครบรอบ 10 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 นี้ การจัดกิจกรรมพิเศษจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา มีทั้งเวทีประกวดการนำเสนอผลงานของจังหวัดภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศจำนวน 7 ประเภท ได้แก่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ในสถานศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง และในชุมชนกรุงเทพมหานคร การประกวดนิทรรศการแสดงผลงานของทุกจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภาค จัดประกวดการแสดงบนเวทีของจังหวัด TO BE NUMBER ONE จัดประกวดผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น และดีเยี่ยม

รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสุข อาทิ การประเมิน EQ การพัฒนา EQ การให้คำปรึกษา การสอนทักษะในการสร้างสุขให้กับเยาวชนตามความสนใจ เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้(ศิลปะประดิษฐ์) การวาดภาพ-ระบายสี การถักทอจักสาน การฝึกร้องเพลง ฝึกท่าเต้น ฝึกเทควันโด้ฯลฯ บูธและการออก ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจสุขภาพ บริการสอนทำผม แต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ และที่สำคัญคือการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยกราบทูลเชิญองค์ประธานทรงร่วมแสดงบนเวทีกับแขกรับเชิญ ฯลฯ

***งานมหกรรมครบรอบ 10ปี TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 นี้ ที่อาคารชาเรนเจอร์ 2 เมืองทองธานี เริ่มตั้งแต่ 10โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2590-8182 และ 0-2950-8888***

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net