ISAAC Thailand ร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนฯและ Lighthouse Family จัดงาน “AAC : The Power of Hope AAC : พลังแห่งความหวัง”

07 Nov 2013
สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูดนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAAC Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมิกชนฯและ Lighthouse Family ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน “AAC : The Power of Hope AAC : พลังแห่งความหวัง” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศูนย์การค้า เพียวเพลส ไลฟ์สไตล์มอลล์ รามคำแหง 110
  • แนะนำสมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูดนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAAC Thailand) โดยคุณนิษฐา อึ้งสุประเสริฐ นายกสมาคมฯ
  • สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูดนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAAC Thailand) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก ISAAC สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนาดา และเป็นตัวแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ซึ่งทำงานทางด้านส่งเสริมการสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับผู้คนที่มีภาวะซับซ้อนด้านการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารกับคนอื่นๆ การสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูด
  • พร้อมกันนี้ จะได้พบกับคุณ Darryl Sellwood ผู้ที่มีภาะวะสมองพิการแต่กำเนิด แต่ในทางกลับกัน Darryl Sellwood มีความพยายามในการจะสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเทียบเท่ากับคนปกติให้ได้ และจนปัจจุบันได้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่University of South Australia และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีภาวะพิการซับซ้อน จุดประกายพลังในตัวเพื่อสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในสังคมและชีวิตประจำวันต่อๆไป
  • และพบกับคุณ นรเศรษฐ หมัดคง หรือ ดีเจซี๊ด เพื่อพูดคุยถ่ายทอดถึงประสบการณ์ในการดูแลลูกที่มีภาวะอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะพิการซับซ้อน และต้องการการสื่อสารทางเลือกและการสื่อสารแทนคำพูดกำหนดการ09.30 - 09.45

สื่อมวลชนพร้อมกับที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม

พร้อมออกเดินทางสู่ ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 11010.15 - 10.30

สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง10.30 - 10.45

พิธีกร กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน พร้อมแนะนำ นายกสมาคม (คุณนิษฐา อึ้งสุประเสริฐ) 11.00 -11.05

VDO - แล้วเราจะเข้าใจกัน11.05 -11.45

MC introduces Main Guest คุณ Darryl Sellwood11.45 - 12.00

MC introduces Special Guest คุณ นรเศรษฐ หมัดคง 12.00 - 12.20

Happy meal กับ คุณพล ตัณฑเสถียร์ และน้องๆจากบ้านเด็กรามอินทรา มูลนิธิธรรมมิกชน-

เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12.20 - 12.30

Photo Session

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*