จิสด้า มุ่งสู่ผู้สร้างดาวเทียมขนาดเล็ก

25 Aug 2014
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยว่า ดาวเทียมขนาดเล็ก (Microsatellite) สามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียดที่สูงมากขึ้น มีอุปกรณ์ตรวจวัดที่หลากหลาย และที่สำคัญราคาถูกลง และเหมาะกับการทำงานในลักษณะกลุ่ม (Constellation) เพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายภาพซ้ำ (Revisit) หรือเพิ่มการครอบคลุมพื้นที่ (Coverage) รวมทั้งเทคโนโลยีสำหรับดาวเทียมขนาดเล็กมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีสำหรับดาวเทียมขนาดใหญ่ การเรียนรู้เทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็กจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินงานได้ในอนาคต GISTDA ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา “Thailand Microsatellite Symposium” มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมอวกาศยาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะกลายเป็นฐานการผลิตรองรับการเติบโตและความต้องการของไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านอวกาศและผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศ และ ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยกว่า 50 ท่าน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอวกาศในประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญทางเทคนิค อันจะนำไปสู่การพัฒนา ความร่วมมือ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Microsatellite) ของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้