สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ ค้าเสรีไทย-สหภาพศุลกากรรัสเซีย: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย"

25 Aug 2014
สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว "การ ค้าเสรีไทย-สหภาพศุลกากรรัสเซีย: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย"

วิทยากรในงาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในรัสเซีย คาซัคสถานและเบลารุส เช่น

อ.ดร. รมย์ ภิรมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการ อาวุโสจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ จากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพิศักดิ์ นิวาตพันธ์ อดีตประธานหอการค้าไทยรัสเซีย

ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองผู้จัดการอาวุโส บริษัท CPF จำกัด มหาชน

คุณวัฒนะ คุ้นวงศ์ รองอธิบดี กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

อ. จิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ

1. รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยและสหภาพศุลกากรฯ รวมทั้งประสบการณ์การทำธุรกิจ จากผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำธุรกิจในตลาดสหภาพ ศุลกากรฯ

2. โอกาสในการมีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสร้างผลประโยชน์จากการ ร่วม กำหนดทิศ ทางของความตกลงการค้า เสรีไทย-สหภาพศุลกากรฯ ในอนาคต

3. โอกาสในการสร้าง เครือข่ายกับเจ้าหน้าที่กรมเจรจาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ

4. สร้างเครือข่าย หรือความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจใน การบุก ตลาด ใหม่ๆด้วยกัน และสามารถต่อยอด ธุรกิจกันได้ในอนาคต

เวลาและสถานที่>>> วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วม ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี!

ลงทะเบียนที่ วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 02-357-3490 ต่อ 219 // ส่งชื่อ นามสกุล บริษัท/องค์กร และเบอร์ โทรศัพท์มาที่ [email protected]