รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิวัติระบบบริการโรงพยาบาลภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ”

12 Jun 2014
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิวัติระบบบริการโรงพยาบาลภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์ ๑ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการชื่อดังด้านการสื่อสารมวลชนและการตลาด เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการและศักยภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลภาครัฐในการให้บริการ เรียนรู้ ปรับพฤติกรรมบริการ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามารับบริการ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิวัติระบบบริการโรงพยาบาลภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ”

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว แบ่งการฝึกอบรมออกแบ่งเป็น 2 หัวข้อด้วยกันคือ ปฏิวัติระบบบริการภาครัฐ และพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ส่วนบุคลากรภายนอกสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมวิชาการดังกล่าวพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,5๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดไท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 856-030455-5 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนเป็นรายบุคคลมาที่ E-mail: [email protected] ซึ่งการสมัครจะเสร็จสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันว่าชำระเงินแล้ว (รับหลักฐานการโอนเงินของธนาคารทาง E-Mail เท่านั้น) โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งตอบรับทาง E-mail address ของผู้สมัคร และขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน (ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤภร ผลฉัตร และคุณนภาพร บุญฤทธิ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐-๒๙๒๖-๙310-1 โทรสาร 0-2926-9429 หรือดูรายละเอียดโครงการที่ www.hospital.tu.ac.th