บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ร่วมพันธมิตร แถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

21 Oct 2014
บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” และชมการสาธิตพัฒนาการของการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลฮิวมานอยด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่จัดขึ้นหลายรายการ และพัฒนาไปจนถึงการจัดประกวดประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีในครั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ tail gait ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ความผิดปกติของการเดินก่อนการล้ม ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อป้องกันการล้ม อุปกรณ์แจ้งเตือนก่อนการล้ม หรืออุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากล้มของผู้ป่วย/คนพิการที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่นิสิตนักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องได้รับการทดสอบและทดลองแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง นำความสะดวกมาให้ผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ งานแถลงข่าว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”(THAILAND INNOVATION ASSISTIVE TECHNOLOGY: TIAT 2014)ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.ชั้น 5 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 - 15.30 น.13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน / รับประทานอาหารว่าง13.30 - 14.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสู่งานแถลงข่าว แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกวด พร้อมเชิญชม VTR14.00 – 14.45 น. พิธีกรแนะนำผู้ที่จะกล่าวในงานแถลงข่าว การสนับสนุนการประกวดฯโดย ศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมวิชารหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย การสนับสนุนการประกวดฯ โดย พ.ญ. ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ การสนับสนุนการประกวดฯโดย พ.ญ. ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กฎและกติกาการประกวดฯโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ ตัวแทนจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและผู้จัดการแข่งขันการสนับสนุนการประกวดฯ โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดย นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุงรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 14.45 – 14.55 น. พิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันและถ่ายภาพร่วมกันบนเวที14.55 – 15.20 น. ชมการสาธิตพัฒนาการของการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลฮิวมานอยด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่จัดขึ้นหลายรายการและพัฒนาไปจนถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”และอุปกรณ์ tail gait ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ความผิดปกติในการเดิน 15.20 – 15.30 น. ช่วงถาม-ตอบ/จบการแถลงข่าว