กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัด “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558” กระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย

06 Aug 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ นำโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ 33 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเปิดเปดเวทีประชันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มุ่งเสริมสร้างทัศนคติแนวความคิดและความตระหนักแก่เยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงความ สำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2527 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานก่อให้เกิดพลังสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของวิทยา-ศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดงานดังกล่าว จึงมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ประกอบด้วย 1) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ 33 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 2) กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ 3) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านวิทยา-ศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 150 หน่วยงาน

ดร. พิเชฐ กล่าวว่า ปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งมั่นจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยร่วมกับ 33 สถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นการกระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย โดยกำหนดจัดงานพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ได้สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผ่านหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอน เรียงความ ภาพวาดจินตนาการ ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันพัฒนาโปรแกรมและวาดภาพ คอมพิวเตอร์ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของทุกปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ขึ้น โดยมี 6 ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ภาคตะวันออก จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับศูนย์ภาคกลาง จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวทีแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในปีนี้ จะจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น

ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า อพวช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง โดยการแข่งขันที่จะจัดที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลงานของเยาวชนที่ชนะการประกวดและแข่งขันทุกประเภทจะนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่บุคคลทั่วไปจะได้ชมความสามารถของเด็กไทย

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนเยาวชน โรงเรียนและครอบครัว เที่ยวชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11 – 23 สิงหาคม พบความรู้ กิจกรรมและการทดลองที่จะสร้างความสนุกและความตื่นเต้น ได้แก่ นิทรรศการ “ธ ทรงจุดประกายแสงสว่างแห่งปัญญา” เทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมจัดกิจกรรมขึ้นใหม่โดยเฉพาะรอบพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นิทรรศการ เล่น..เรียน..รู้ ในของเล่นไทย กิจกรรมบิงโกดาราศาสตร์ สนุกกับโดรน มหัศจรรย์เรื่องแสง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และพลาดไม่ได้กับภาพยนตร์ใหม่ล่าสุด เรื่อง Light ที่เปิดให้ชมก่อนใคร โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมด้วย และพิเศษสุดใน “วันวิทยาศาสตร์ไทย” อังคารที่ 18 สิงหาคม อพวช. เปิดให้เข้าชมฟรีทุกกิจกรรม

ดร. พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายเชิญชวนเยาวชน นักเรียน และผู้ปกครองทั่วประเทศว่า เป็นโอกาสอันดีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากการเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center: 1313

ทั้งกล่าวย้ำถึงเยาวชนที่เฝ้ารอชม กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2558” ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เตรียมพบความยิ่งใหญ่ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะรวบรวมมาจัดแสดงผ่านสื่อ Interactive ที่สร้างความสนุก ตื่นเต้น และแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์