สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย จัดแถลงข่าว “ประกาศจุดยืน-สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบังคับใช้ พ.ร.บ. การประมง - พ.ร.บ.ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ และแนวทางแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย”

12 Jun 2015
ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ซีแวลูกรุ๊ป อันดามันซีฟู้ดกรุ๊ป และบริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีด มิลล์ จำกัด ได้กำหนดจัดแถลงข่าว “ประกาศจุดยืน-สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบังคับใช้ พ.ร.บ. การประมง - พ.ร.บ.ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ และแนวทางแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย”

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี