กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหา

18 Jan 2016
คณะกรรมการร่วมเอกชน (กกร) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 8 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
กกร.ร่วมเอกชนแจงการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหา

สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซึ่งสมาชิกแต่ละสมาคมเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการของภาคเอกชนในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานการประมง่ ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดดังกล่าว มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรฐานสากลทั้งด้านการทำประมงและการผลิตสินค้าประมงในห่วงโซ่อย่างถูกต้อง ยั่งยืน และปราศจากการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการเอาเปรียบแรงงาน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกร. กล่าวว่า ปัญหาของธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย สะสมมาเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งผลให้สหรัฐฯ ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 3 และสหภาพยุโรปให้ใบเหลือง (IUU Fishing) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด แปรรูป รวมทั้งห่วงโซ่การผลิตของหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้บูรณาการเชิงรุกร่วมกับรัฐบาล สบับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด โดยมุ่งมั่นให้ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยต่อนานาประเทศดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของภาคเอกชนทุกภาคส่วนดังกล่าว ขอยืนยันในการให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบาย การดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของรัฐบาล โดยแต่ละสมาคมการค้า ได้ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐกำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ สร้างความยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นว่า ปัญหา IUU Fishing จะต้องหมดไปโดยเร็วที่สุดทันที เพื่อความสมบูรณ์มั่งคั่งทางทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โลก รวมทั้งไม่มีความเสี่ยงของวัตถุดิบที่มาจากการทำประมง IUU เข้ามาปะปนในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการประมง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) ไม่มีแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการเอาเปรียบแรงงาน โดยแต่ละองค์กรได้ดำเนินการ ดังนี้

1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศนโยบายและขับเคลื่อนสนับสนุนสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกให้ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย และคำสั่งปฏิบัติของรัฐบาล

2. แต่ละสมาคมได้ประกาศจุดยืนและนโยบายให้สมาชิกดำเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และไม่ซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำจากเรือ หรือแหล่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการปนเปื้อน IUU Fishing หรือมีปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หากพบมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะขับออกจากการเป็นสมาชิกทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมในการส่งออกได้

3. ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) และกระทรวงแรงงานในการจัดทำและให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน (Good Labor Practices) ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

4. ร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (NGO) ในการให้ความรู้กับสมาชิก และแรงงานในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติแรงงาน และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม อาทิ ด้านการศึกษา สร้างโรงเรียน การว่าจ้างครู และการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น

5. ร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐในการออกมาตรการและการจัดทำเอกสารควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าทุกประเภท โดยภาคการเลี้ยงจะต้องมีหนังสือรับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) และภาคการจับจากธรรมชาติ จะต้องมีหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) รวมทั้ง การนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงทุกประเภทจะต้องมีเอกสารกำกับที่สามารถตรวจสอบได้

6. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ตามหลักการสากล UNCLOS 1982 และ FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries

7. สนับสนุนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย / นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ.2558

8. แต่ละสมาคมได้ดำเนินการสำรวจและแก้ไขจุดอ่อน รวมถึงปัญหาของสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าทั้งหมดที่ผลิตออกมาจะต้องไม่มีปัญหาการปฏิบัติที่ผิดจากพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 / IUU Fishing / พระราชบัญญัติแรงงาน อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ยกเลิกการใช้สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นจากภายนอกโรงงานแล้ว เป็นต้น

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สรุปว่า ภาคเอกชนทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้ ขอยืนยันและได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญดังกล่าวและให้คำมั่นในความร่วมมือที่จะสนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และปัญหาแรงงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล หลักเกณฑ์ จริยธรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทย ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยมีความยั่งยืนต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ "ครัวไทยสู่ครัวโลก"