IEC แจงความคืบหน้าการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

26 Nov 2015
ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC แจงความคืบหน้าการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง
IEC แจงความคืบหน้าการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

โครงการโรงงานผลิตเม็ดรีไซเคิลตั้งอยู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนจำนวน 663 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรในเฟสที่หนึ่งจำนวน 6 สายการผลิต โดยเมื่อติดตั้งครบ 6 สายการผลิตจะสามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้ประมาณ 100 ตันต่อวัน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเปิดขายในเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นเดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 IEC วางแผนที่จะผลิตเม็ดพลาสติกเต็มรูปแบบ โดยติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 16 สายการผลิต ซึ่งคาดว่าหลังการติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้ถึง 300 ตันต่อวัน

ในขณะนี้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ IEC ได้รับความสนใจจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทภายในประเทศเหล่านี้มีความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรวมประมาณ 1,150 ตันต่อเดือน ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสนใจและมีความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมากที่สุดคือบริษัท CMT polymers โดยมีความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 400-500 ตันต่อเดือนส่วนบริษัทในต่างประเทศที่ให้ความสนใจนั้นมีความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรวมกันประมาณ 2,500 ตันต่อเดือน ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ให้ความสนใจและทำการตกลงทำสัญญาซื้อขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคือบริษัท Assarama ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทดังกล่าวมีความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงสุดถึง 2,000 ตันต่อเดือน

บริษัทมั่นใจว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ IEC จะเข้าไปทดแทนความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศในอนาคตข้อมูล:นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง 25/11/2558