ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"

20 Nov 2015
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายบริษัทฯ ในการปฎิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"