รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขานรับสังคมผู้สูงอายุ จัดอบรมพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตพื้นที่บริการเขต ๔

05 Jan 2016
รศ.นพ.จิตตนัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการ แจ้งว่า งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักกายภาพบำบัดเขต 4 กำหนดจัดโครงการระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตพื้นที่บริการที่ 4 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ ผลักดันให้มีระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการที่ 4 หน่วยบริการกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมินผู้สูงอายุและ คัดกรองความสามารถทางกายของผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้ทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพเขต 4 เกิดระบบบริการประเมินผู้สูงอายุและคัดกรองความสามารถทางกายของผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้ และนักกายภาพบำบัดเขต 4 เข้าใจสามารถลงทะเบียนข้อมูลตามโปรแกรมผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขานรับสังคมผู้สูงอายุ จัดอบรมพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตพื้นที่บริการเขต ๔

โดยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมศักยภาพของบทบาทนักกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุไทย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด เพื่อรองรับการตรวจประเมินของสภากายภาพบำบัดมีความสำคัญมากเพราะสามารถควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้รับบริการกายภาพบำบัดทั้ง ๙ มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพที่มีการบริการกายภาพบำบัดเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 4 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี และลพบุรี นำไปใช้ในการปฏิบัติและเพื่อสามารถพัฒนาการบริการกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป ทำให้ประชาชนที่มารับบริการกายภาพบำบัดได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการ วิทยากรโดย ประธานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต ๔ ความสำคัญของการบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ ประเภทและระดับของวิธีการประเมิน หลักการเลือกวิธีการ / แบบประเมิน การเปลี่ยนแปลงและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด วิธีการตรวจประเมินแบบองค์รวม (ด้านความสามารถทางกาย ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา แขน และมือ ความทนทาน ความยืดหยุ่น ความสามารถด้านการทรงตัวขณะยืน ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและการเดิน ด้านการรับรู้และความเข้าใจ และด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินด้านความสามารถทางกาย ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินด้านการรับรู้และความเข้าใจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วิทยากรโดย ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม PT aging network เป็นต้น