กรมการท่องเที่ยวเตรียมรับทัวร์จีนเที่ยววัง จัดอบรมประวัติศาสตร์แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีน-เกาหลีฟรี

17 Sep 2015
กรมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่เข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง โดยเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในกลุ่มของมัคคุเทศก์เฉพาะซึ่งใบอนุญาตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักพระราชวัง เปิดอบรมแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในกลุ่มของมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ซึ่งได้ใบอนุญาตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) เพื่อปฏิบัติงานในเขตพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร" โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังในขณะนี้

ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ประจำพระบรมมหาราชวังไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนและเกาหลีได้ ในขณะที่มัคคุเทศก์ซึ่งให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและเกาหลีก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระบรมหาราชวัง และไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว

"ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้าเที่ยวชมอย่างมากก็คือพระบรมมหาราชวังซึ่งมีทั้งความงดงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจากข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังมีประมาณ 12,000-15,000 คนต่อวัน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถึง 8,500 คน แต่ปัญหาหนึ่งที่พบก็คือเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำพระบรมมหาราวังสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ขณะที่มัคคุเทศก์ซึ่งทำหน้าที่นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนแม้จะสามารถพูดภาษาจีนได้แต่ก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังทำให้นักท่องเที่ยวขาดอรรถรสในการเที่ยวชม การจัดอบรมของกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงถือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำคัญของพระบรมมหาราชวังโดยตรง เพื่อให้มัคคุเทศก์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเกิดความประทับใจต่อพระราชวังอันทรงคุณค่าของไทยมากขึ้น" รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

สำหรับมัคคุเทศก์ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) เพื่อปฏิบัติงานในเขตพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร" จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) ที่ใบอนุญาตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้รับใบอนุญาตมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เป็นผู้มีความชำนาญภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีในระดับดีถึงดีมาก ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างการถูกพักใบอนุญาตมัคคุเทศก์ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th ในระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2558 (ปิดรับสมัคร เวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 กันยายน 2558) โดยกรมการท่องเที่ยวจะคัดเลือกมัคคุเทศก์ภาษาจีน จำนวน 60 คน และมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลี จำนวน 20 คน และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนกันยายน 2558 ทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้การคัดเลือกจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวัง รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ และการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการบรรยายนำเที่ยว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สำหรับการสอบข้อเขียน และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สำหรับการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องผ่านข้อเขียนก่อนจึงมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการฝึกอบรมจะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2558 โดยจัดอบรมที่ห้องประชุมของกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และสถานที่อื่น ๆ ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2219 4010-7 ต่อ 712,507 หรือ 0 2214 0133 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล [email protected]