กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการคนใหม่ ขับเคลื่อน ธพว. สานต่อผลงาน สาลินี วังตาล

25 Aug 2016
รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ธพว. ซึ่งคณะกรรมการ ธพว.ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุมมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป แทน นางสาลินี วังตาล ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การลาออกของประธานกรรมการ นางสาลินี วังตาล ด้วยเหตุผลได้เข้ามาดูแล ธพว. เป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว (เริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2559 ) ซึ่งขณะนี้สถานะของธนาคารสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้ว โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องกำไร เรื่องการลด NPL และเรื่องการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพดี มีอัตราหนี้เสียน้อยลงมาก จึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ตนเองจะออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. เพื่อไปทุ่มเทงานที่ สสว. ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งด้านปริมาณและความยากของตัวงาน อย่างไรก็ตาม พร้อมเอาใจช่วย ธพว. ภายใต้การนำของประธานกรรมการคนใหม่ และกรรมการผู้จัดการ ให้ ธพว. เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น รวมถึงกิจกรรมของ สสว. กับ ธพว. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้งานโดยรวมของทั้งสององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEs เดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ