SME D Bank ร่วมลงนาม 'การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล' ยกระดับคุณธรรม บริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

20 Apr 2023

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล" ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมยึดมั่นหลักธรรมาธิบาลอย่างชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยกระดับคุณธรรมและบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) วันที่ 20 เม.ย.66

SME D Bank ร่วมลงนาม 'การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล' ยกระดับคุณธรรม บริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SME D Bank ร่วมลงนาม 'การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล' ยกระดับคุณธรรม บริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย