TRITN ปลื้ม สเตรกา คว้าดีลก่อสร้างและบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ NFPT มูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาท

13 Jan 2017
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (STREGA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษทฯถือหุ้นอยู่ 84.21% ได้ลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งดำเนินการลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ มีมูลค่าโครงการ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ FPT มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) เพื่อขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อไปยังคลังน้ำมันจังหวัดลำปาง ระยะทางการก่อสร้างรวม 568 กิโลเมตร โดยมีการก่อสร้างด้วยรูปแบบการขุดเปิดหน้าดิน (Open Cut) และการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling : HDD) โดยจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 เดือน
TRITN ปลื้ม สเตรกา คว้าดีลก่อสร้างและบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ NFPT มูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาท

พิธีลงนามจัดขึ้นในช่วงเช้าของวัน พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 โดยมีหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และ นายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามเป็นตัวแทนจาก บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ด้านผู้ลงนามของ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นเวิร์ธ, นายสตีเฟ่น เจมส์ บุช และ นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ กรรมการผู้มีอำนาจ

ปัจจุบันการขนส่งน้ำมันไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ใช้การขนส่งผ่านทางรถไฟ เรือ และรถยนต์บรรทุก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง สิ้นเปลืองพลังงาน ก่อให้เกิดปัญหาในการจราจรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ จากยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของรัฐบาล ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีการเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ทำการศึกษาส่งเสริมให้มีการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งของประเทศ

โครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยะที่ 2 ขยายแนวท่อจากจังหวัดกำแพงเพชรไปตามแนวเขตทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

การลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากทีมผู้บริหารใหม่ซึ่งจะทำให้เห็นว่าในปี 2560 นี้ STREGA และ TRITN จะพลิกมามีกำไรได้อย่างแน่นอน อีกทั้งธุรกิจก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ TRITN ยังมีมติแต่งตั้ง นายณัฐดนัย อนิทรสุขศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม2560เป็นต้นไป

TRITN ปลื้ม สเตรกา คว้าดีลก่อสร้างและบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ NFPT มูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาท TRITN ปลื้ม สเตรกา คว้าดีลก่อสร้างและบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ NFPT มูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาท