ปภ.รับมอบเงินจากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางาน อปพร.

04 May 2017
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนงาน อปพร. จากบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในการดำเนินการสาธารณะประโยชน์ โดยสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นมิติหนึ่งในการส่งเสริมงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกภารกิจของการจัดการสาธารณภัย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงกลไกประชารัฐในการร่วมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศให้เทียบเท่าสากล สอดรับกับนโยบายรัฐบาลภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น งานด้านอาสาสมัครจึงมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนความเสียสละของ อปพร. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือทายาท กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทายาท และครอบครัว รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนงาน อปพร. จากบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ซึ่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในการดำเนินการสาธารณะประโยชน์ โดยสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ปภ. และบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยผลักดันงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีศักยภาพในการเผชิญเหตุ และจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่าง มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพร้อมในการรองรับวิกฤตภัยที่มีความรุนแรงและภัยพิบัติเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนางาน อปพร. ให้เป็นระบบและมีความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัย รวมถึงปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นต้นแบบอาสาสมัครภาคประชาชนที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นระยะเวลากว่า 38 ปี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติหนึ่งในการส่งเสริมงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกภารกิจของการจัดการสาธารณภัย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงกลไกประชารัฐในการร่วมลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศให้เทียบเท่าสากล สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"

0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th