สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560

07 Apr 2017
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านการดูแลและรักษาโรคผิวหนัง เป็นประจำทุกปี โดยติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 36 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ทางวิชาการโรคผิวหนังในด้านเวชปฏิบัติแก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ในสาขาอื่น ๆ ที่สนใจ นิสิต-นักศึกษาที่พึ่งจบการศึกษา หรือแพทย์ที่เคยอบรบหลักสูตรนี้แล้ว ซึ่งการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 รวม 2 สัปดาห์ (ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์)
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560

สำหรับเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือ การบรรยายภาคทฤษฏี (Lecture) การศึกษาทางคลินิค (OPD) และภาคปฏิบัติ (Workshop) โดยการอบรบครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนชั่วโมงการบรรยายเป็น 32 การบรรยาย ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญทางโรคผิวหนัง และเพิ่มจำนวน Workshop ให้เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้อบรมได้ออก OPD กับอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะได้ตรวจรักษาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังจริงทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนแนวทางในการดูแลผู้ป่วย และผู้ที่ผ่านการอบรบ ทางสมาคมฯ จะมอบประกาศนียบัตรแสดงว่าได้รับการอบรมครบตมหลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dst.or.th/Meetings/Articles/1370.22.0/gXRRIJWDX7