เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

31 Mar 2017
มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย เปิดตัวโครงการ "Pfizer Healthy Aging Society" หรือ "ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข"ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก เพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เผยอีก 15 ปี ไทยมีจำนวนประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และมีแนวโน้มเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากที่สุด เนื่องจากขาดความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่เหมาะสม รณรงค์รู้เท่าทันและเตรียมพร้อมตั้งแต่อายุ 45 ปีเพื่อเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ กายฟิต-จิตดี-มีออม ชี้รอเกษียณอาจสายเกินไป
เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” กระตุ้นคนไทยเตรียมสุขก่อนสูงวัย

มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินภารกิจที่ต่างกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน (2 Missions : 1 Goal) คือการมุ่งที่จะมอบ "คุณภาพชีวิตที่ดี" สำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงวัย (AgingSociety) ตั้งแต่ในระดับโลก อาทิ การดำเนินโครงการเก็ท โอลด์ (Get Old) ของบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในด้านการรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and Well-Being) ด้วยการการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ ระดับโลกระหว่างการประชุม World Economic Forumณ กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อต่อสู่กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งเป็นภัยคุกคามของสังคมผู้สูงวัย โดยจะร่วมกันลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ให้ได้ในอัตรา 1 ใน3 ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)

"สำหรับในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนประชากรกลุ่มสูงวัยคิดเป็นร้อยละ14.9 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 30 ภายใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน ก่อให้เกิดเป็น "สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์" (Aged Society) เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้อัตราการเกิดลดลง ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางสาธารณสุขทำให้ผู้สูงวัยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่อายุที่ยืนยาวขึ้นนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงวัยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย หากไม่ได้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นผู้สูงวัย ซึ่งภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สำคัญของผู้สูงวัยไทย คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs อาทิ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง โดยโรคเหล่านี้ ปัจจุบันกำลังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประชากรไทย ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตและการไม่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ช่วงก่อนก้าวสู่วัยสูงอายุ ซึ่งภัยคุกคามด้านสุขภาพดังกล่าวจะส่งผลกระทบในหลายมิติ ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ เห็นได้จากรายงานThe World in 2050 : The Long View: How will the global economic order change by 2050? โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ซึ่งระบุว่า ในอีก 34 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2593 / ค.ศ. 2050) ประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าไทย เนื่องจากไทยจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนประชากรวัยทำงาน อัตราการเกิดจะน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิต และเป็นสังคมผู้สูงวัย

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ดำเนินโครงการ "PfizerHealthy Aging Society หรือ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข" ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก เพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง ด้วยความเชื่อมั่นว่าหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสุขภาพดีมีคุณภาพ คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่วัยก่อนสูงอายุจนถึงวัยสูงอายุ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชากรวัยก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ เพื่อนำไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สามารถประยุกต์และปรับใช้ได้กับบริบทของสังคมไทยได้จริง โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกที่รณรงค์เตรียมความพร้อมของวัยก่อนสูงวัย

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า "โครงการนี้ถูกออกแบบให้เป็น Knowledge-based project โดยมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนลงมือเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (สิงหาคม 2559 - สิงหาคม 2562) พื้นที่การดำเนินงานได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตยและบางขุนเทียน) ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว และจะเริ่มขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปยังจังหวัดอุบลราชธานี (อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ) ในช่วงสิงหาคมปีนี้ สาระสำคัญที่นำมาเป็นหัวใจของการดำเนินโครงการนี้มี 5 ประการ คือ มุ่งเตรียมความพร้อมในกลุ่มคนวัยก่อนเกษียณ โดยจะมีการสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชากรก่อนวัยสูงอายุ (45-59 ปี) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง นับเป็นการขยายขอบเขตการทำงานที่พัฒนาไปสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ใหม่ คือ วัยก่อนสูงวัย ผู้สูงวัย และผู้ทำงานด้านสูงวัย เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ด้วยการให้ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างพันธมิตร ด้วยการเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือ Public-Private Partnershipดังเช่นการสนับสนุนจากมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครงการบรรลุเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณสุขและโรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการ และพัฒนาแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ"

โครงการนี้ได้เริ่มการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของผู้สูงวัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และอุบลราชธานี โดยทีมสาธารณสุขของคีนัน พบข้อมูลสำคัญว่าการจะช่วยให้คนไทยสูงวัยอย่างมีคุณภาพชีวิตนั้น หากรอให้ถึงวัยเกษียณอาจสายเกินไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มก่อนสูงวัยหรืออายุ 45-59 ปี เพื่อสร้างศักยภาพและการวางแผนทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจให้พร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ และจากการทำงานใน Study Phase เป็นการเก็บข้อมูลกับกลุ่มก่อนสูงวัย (Pre-Seniors) ในเขตบางขุนเทียนและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พบว่าแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเริ่มตระหนักถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่ยังขาดการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ มากกว่า 50% เริ่มมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินออมที่เพียงพอสำหรับการใช้ในวัยเกษียณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมศักยภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพและการวางแผนรับมือวัยเกษียณแก่คนเหล่านี้อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาสังคม

ภ.ญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า "มูลนิธิฯ และสถาบัน คีนันฯ ตั้งใจให้โครงการนี้เป็นการทำงานบนฐานความรู้ สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการกลไกของภาครัฐที่กำกับดูแลอยู่โดยตรง แต่ความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนก็ยังเป็นเรื่องจำเป็น โดยมูลนิธิฯ จะมีการทำงานอย่างสอดประสานไปกับภาครัฐ และทุกภาคส่วนในสังคม บูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรระหว่างกัน เกื้อหนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพซึ่งกันและกัน ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไปพร้อมๆ กัน"

"มูลนิธิฯ คาดหวังว่าโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ และจะสามารถสร้างต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างแต่ละภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปได้ และเหมาะกับบริบทของไทย สามารถนำไปขยายผลได้ไม่รู้จบ เพื่อนำไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากการขยายผลในประเทศไทยแล้ว ด้วยเหตุที่บริบทของสังคมไทยมีความคล้ายคลึงกับอีกหลายประเทศในอาเซียน เราจึงคาดหวังด้วยว่าต้นแบบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ จะสามารถปรับใช้ขยายผลได้ในประเทศอาเซียนอื่นๆ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ นอกจากจะมีส่วนช่วยสร้างสังคมผู้สูงวัยของไทยที่มีคุณภาพแล้ว จะยังมีส่วนเสริมภาครัฐ ในการดำรงความเป็นผู้นำในอาเซียนในอนาคตข้างหน้า" ภ.ญ.ศิริวรรณ กล่าวโดยสรุป