ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อย

13 Mar 2023

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย นำโดย ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, ประธาน Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Council บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "โครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.น้อย)" ให้ความรู้และฝึกอบรมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จาก  12  โรงเรียนในอำเภอโนนดินแดง ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดน จ.บุรีรัมย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในโครงการอบรมมุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการอ่านฉลากยาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตระหนักถึงอันตรายจากโรคที่พบบ่อยในชุมชน เช่น ไข้เลือดออกและอุจจาระร่วง หลักการเบื้องต้นสำหรับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ โดยคณะกรรมการ DEI บริษัทไฟเซอร์และตัวแทนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยที่เป็นเภสัชกรได้ประจำฐานความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อยในครั้งนี้

ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหนึ่งในแผนนโยบายด้าน DEI ของไฟเซอร์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างเท่าเทียมในทุกกลุ่มประชากร (Advance Equitable Health Outcomes) โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านทางความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ (TransformSociety with External DEI Partnership) ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้ไปสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลสำหรับชุมชนให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า อ. โนนดินแดงเพื่อให้คนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมีโอกาสเข้ารับบริการสุขภาพพื้นฐานเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เปิดให้บริการแก่โรงเรียนและชุมชนแล้วในปีที่ผ่านมาโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้มอบยาสามัญประจำบ้านเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์ปฐมพยาบาลโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า

ไฟเซอร์และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอ่านฉลากยาแก่ อสม. น้อย