ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Wellness Aging สูงวัย มีสุข”

14 Sep 2017
สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย วตท. รุ่นที่ 24 ร่วมกับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "WELLNESS AGING สูงวัย มีสุข" กับการสร้างพลังของสังคมสูงวัย ด้วยกลไกตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกเวทีในการนำเสนอข้อมูลให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวปาฐกถา "เตรียมความพร้อมสู่THAILAND 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย" ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Wellness Aging สูงวัย มีสุข”