บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

20 Jul 2017
กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษาและผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประจำปี 2559 ณ ห้องเรียนรวม 10301 อาคาร 10 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา