ภาพข่าว: มจพ. ลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

21 Feb 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ร่วมมือและแลกเปลี่ยนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 6 ปี โดยมีศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เป็นผู้ประสานงานโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพข่าว: มจพ. ลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข