เปิดเวทีแข่งขันทักษะทางบัญชี

10 Nov 2017
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนเยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเพื่อเข้าแข่งขันในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่4 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษามากกว่า 30,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านบัญชีได้อย่างเต็มศักยภาพ และยังเน้นทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ สมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่22 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือโทร 095-365-0035 อ.นิพล แก่นโกมและอ.ธนกร ชุ้นตระกูล 095-149-3626
เปิดเวทีแข่งขันทักษะทางบัญชี เปิดเวทีแข่งขันทักษะทางบัญชี