ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิจัย

31 Aug 2023

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ในการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิจัย

นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.สมทรง สีตลายัน รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ,ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ผศ.ดร.นิวัติ จันทราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจกรรมนักศึกษา ,ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ,อาจารย์กชพร มูลธิจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาล้ยศรีปทุม และ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิจัย