กระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 ให้แก่ 4 องค์กรไทยคุณภาพ

29 Mar 2018
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมี 4 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus : Operations" และ "รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC" ประจำปี 2560 ได้สำเร็จ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
กระทรวงอุตสาหกรรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 ให้แก่ 4 องค์กรไทยคุณภาพ

สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ" (Thailand Quality Class Plus : Operations) ทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

1. เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. ธนาคารออมสิน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ผ่านเครื่องมือสำคัญอย่างรางวัลคุณภาพแห่งชาติ "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกลไกที่สำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และการดำเนินการด้วยการมองไปยังอนาคต องค์กรได้มีมุมมองของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารทราบว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังต้องการการพัฒนาในเรื่องใด นำไปสู่การกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการวางแผนปฏิบัติการ เกิดผลิตภาพ (Productivity) กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต"

ด้านผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการผลักดันประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 "รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรของไทย ให้มีวิธีปฏิบัติ และผลการดำเนินการที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก"

"ทั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ เผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรรู้ว่าต้องเตรียมองค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง ผู้บริหารขององค์กร จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ อาทิ ทิศทางของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เกณฑ์ได้มีการกล่าวถึง และปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 "

ส่วนประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคต ที่มุ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้มีประสบผลสำเร็จ "โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561 – 2562 มีเป้าประสงค์สำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านผลิตภัณฑ์ และผลักดัน SME ให้เป็น Digital SME เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทุกภาคธุรกิจเพื่อให้ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนขยายโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ อาทิ องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล เพื่อช่วยสนับสนุนทิศทางการเติบโตให้สอดคล้องไปพร้อมกัน

"อีกทั้งยังมีการเพิ่มความร่วมมือระดับนโยบาย กับเครือข่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา การสาธารณสุข ภาคบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมการบูรณาการต่าง ๆ ทั้งการตรวจประเมิน ตัดสินรางวัล หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างกัน ตลอดจนเพิ่มจำนวนและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรองรับองค์กรที่จะสมัครขอรับรางวัลในอนาคต"