ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท “บ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” ที่ระดับ “BBB/Stable”

02 Mar 2018
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB" ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB" ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2,000 ล้านบาทไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่และที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

อันดับเครดิตสะท้อนถึงการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางเรือและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัท ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจและงบการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนจากความไม่แน่นอนของลักษณะที่เป็นวงจรของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ตลอดจนอัตราการใช้งานเรือและอัตราค่าจ้างต่อวันที่ลดลงของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง และประวัติผลงานในการบริหารธุรกิจที่บริษัทซื้อกิจการมาที่มีค่อนข้างจำกัด

ทริสเรทติ้งมีความเห็นว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ กำลังฟื้นตัว โดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางของเรือเทกองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม อัตราค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 5,155 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันในปี 2559 เป็น 8,469 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันในปี 2560 ในขณะที่ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งยังคงเผชิญกับความกดดันจากการมีอัตราการใช้งานของเรือที่ต่ำและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง จำกัด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งก็คาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการขุดเจาะน้ำมันได้

สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแรงจากการมีภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลงและสภาพคล่องที่เพียงพอ อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอยู่ที่ 24.5% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งต่ำสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สภาพคล่องที่เพียงพอเกิดจากการมีเงินสดในมืออยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถรองรับการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ธนาคารจำนวน 1,400 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนจำนวน 1,200 ล้านบาทในอีก 12 เดือนข้างหน้าได้ ทั้งนี้ คาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะเข้มแข็งในอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนหรือการซื้อกิจการขนาดใหญ่ในขณะนี้

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหวังว่าธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั่งจะยังเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ให้แก่บริษัท ทริสเรทติ้งยังเชื่อด้วยว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะสภาพคล่องที่ดีและความสามารถในการชำระหนี้ที่น่าพึงพอใจได้ในปีหน้า

ภายใต้สมมุติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น ในช่วงระหว่างปี 2561-2563 เงินทุนจากการดำเนินงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปีหรือมากกว่า อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนน่าจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน 30% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายน่าจะอยู่สูงกว่า 5 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่สูงกว่า 15%

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทมีค่อนข้างจำกัดในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากผลประกอบการของบริษัทดีกว่าที่ประมาณการเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างความหลากหลายในการลงทุนจนส่งผลทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ยังสามารถดำรงสถานะงบการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

อันดับเครดิตของบริษัทหรือแนวโน้มอาจได้รับการปรับลดลงหากผลประกอบการของบริษัทหรือกระแสเงินสดถดถอยลงจากประมาณการปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากภาวะตลาดของเรือขนส่งสินค้าและการให้บริการนอกชายฝั่งที่อ่อนแอลง รวมทั้งจากการขาดทุนอย่างหนักของธุรกิจอื่นที่บริษัทได้ลงทุนไป

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TTA187A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561

BBB

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี

BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable