ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 รร. หนุนพัฒนาการสอน - บริการวิชาการ

21 Sep 2018
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เพื่อสนับสนุน ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมAD&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 รร. หนุนพัฒนาการสอน - บริการวิชาการ