เกาะเสม็ด จับมือ เซเว่นฯ ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เริ่ม 1 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป

01 Nov 2018
ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องสำหรับโครงการ "ลด-เลิก ใช้ถุงพลาสติก" ปีที่ 6 จัดโดย ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ล่าสุดชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วบนเกาะเสม็ด จ.ระยอง ภายใต้ชื่อโครงการ "รักษ์เกาะเสม็ด ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก" โดยประกาศงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับลูกค้าบนเกาะเสม็ด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน
เกาะเสม็ด จับมือ เซเว่นฯ ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เริ่ม 1 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่กระทบกับวิถีชีวิตของทุกคน จึงอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก ด้วยเหตุที่เราทั้งหลายต่างรับรู้ว่าโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้"ถุงพลาสติก" ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ "รักษ์เกาะเสม็ด ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก" เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติก สร้างพฤติกรรมให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ของซีพี ออลล์ที่เดินหน้านโยบาย 7 GO Green โดยเริ่มต้นที่การ "ลด-เลิก ใช้ถุงพลาสติก" เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและให้ความสำคัญกับการดูแลแบ่งปันร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"

โดยมีแนวทางรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด ด้วยการงดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกขนาดกับลูกค้า, ยกเลิกแคปซีล (การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม), ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอด โดยใช้กล่องใส่หลอดกดแทน, การตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชุมชน พร้อมติดตั้งสื่อส่งเสริมให้ลดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและชุมชนรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อก่อให้เกิดพลังในชุมชน

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ประสานความร่วมมือกับอุทยานเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ร่วมสนับสนุนโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ภายใต้กิจกรรม "การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด" โดยการเชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกาะเสม็ด จับมือ เซเว่นฯ ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เริ่ม 1 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป เกาะเสม็ด จับมือ เซเว่นฯ ชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เริ่ม 1 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป