สุดยอดเยาวชนจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

27 Aug 2018
นายเชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาโครงการได้บ่มเพาะเยาวชนไทยกว่า 40,000 คน จากสถานศึกษากว่า 9,000 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เติบโตเป็นเพชรเม็ดงามทางด้านเศรษฐศาสตร์
สุดยอดเยาวชนจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการเงินส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเยาวชนก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ฯ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5,189 คน จากสถานศึกษา 1,165 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากการพัฒนามาตรฐานการแข่งขันอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านการเสวนาความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมทั้ง นิทรรศการจาก "INVESTORY" และนิทรรศการ "10 ปีเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ" เพื่อนำเสนอพัฒนาการสำคัญของโครงการและตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นผลผลิตแห่งความสำเร็จของโครงการ นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนไทย อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

เยาวชนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้แก่

  • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. กัลยกร ศรีสุกใส

จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. ไอริณ อินทรทัต

จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช. ณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์

จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายเชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1–3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40,000 คน จากสถานศึกษากว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ

อีกทั้งในปีนี้ยังมีการจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับอุดมศึกษาได้ที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999