เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

28 Aug 2018
บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018 ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award: PM Award 2018) ด้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ให้แก่ นายฉัตรชัย ชลิตตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเน้นใช้นวัตกรรมในการออกแบบและผลิต ซึ่งรางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

นาย ฉัตรชัย ชลิตตานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "บริษัทเราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สำหรับดูแลบ้าน, สัตว์เลี้ยง, ต้นไม้ และผิวพรรณ หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการเล็งเห็นถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไม้ที่มีขนาดเล็กที่ถูกคัดทิ้งมาสร้างมูลค่า ผลิตเป็นถ่านไม้เคียงมูลคุณภาพสูง และน้ำส้มควันไม้เคียงมูลที่เกิดจากการดักเก็บควันไม้ในกระบวนการมาใช้ในการขับไล่แมลง และดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใต้แบรนด์ "เคียงมูล" สำหรับตลาดเอเชีย และ "ชาร์วิเต้" สำหรับตลาดยุโรป ทั้งยังมีการส่งเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่กว่า 50 ครัวเรือน รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกไม้ต่างๆ ที่มีเศษไม้เล็ก สามารถนำมาขายเพิ่มรายได้อีกทาง"

บริษัท เคียงมูล พลังงานยั่งยืน(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา โดยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผสานความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และความต้องการผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการแปรรูปถ่านเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทั้งหมด เช่น ผ้าที่นำมาทำปลอกหมอน หรือผ้าที่ใส่ถ่านเพื่อใช้ดับกลิ่นเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย

เคียงมูล คว้ารางวัล PM AWARD 2018 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)