ธอส. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

24 Mar 2023

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Grow Green Balance)" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2565 ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 7 รางวัล ซึ่งถือเป็นปีที่ธอส. ได้รับรางวัลมากที่สุด ประกอบด้วย 1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน 4.รางวัลบริการดีเด่น 5.รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 6.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น และ7.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ชมเชย โดยมีนายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. และนายฉัตรชัย ศิริไล อดีตกรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ร่วมรับรางวัล

ธอส. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 7 รางวัล ที่ ธอส. ได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. มากกว่า 5 พันชีวิต ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง 286,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.21% จากปี 2564 และสูงกว่าเป้าหมาย ถึง 26.70%อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผ่านการทบทวนและปรับปรุงมาตรการทั้ง 22 มาตรการ โดย ณ ธันวาคม 2565 สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้จำนวน 80,928 บัญชี คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 88,443 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัล รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าแบบ End to End Process หรือการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายผ่านระบบดิจิทัล ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนการดำเนินงานของธนาคารไปพร้อม ๆ กัน จนส่งผลให้ธนาคารประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ และนำมาซึ่งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 7 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการธนาคาร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐ สามารถกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
  ในการสนับสนุนให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
  มีบทบาทในการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่สามารถบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า, การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล, การบริหารทุนมนุษย์, การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน สะท้อนการดำเนินงานขององค์กรที่คำนึงความยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
  มีนโยบายเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร พร้อมกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน กำหนดกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายความยั่งยืน E?SG ของธนาคาร ที่ครอบคลุมทุกมิติการดำเนินงานทั้งด้าน Technology Operation และ People
 4. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้รับจากโครงการ GHB Digital Appraisal สะท้อนว่าธนาคารสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร มีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ การลดต้นทุน ลดระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิม 3 วันทำการให้เหลือ 0.5 วันทำการ ส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารที่ก้าวสู่ Digital Banking สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ชมเชย ได้รับจากโครงการ Digital Documentation Process จัดเก็บเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบ File Electronic แทนการนำเอกสารสิทธิ์ต้นฉบับกลับมาจัดเก็บที่ห้องมั่นคงของธนาคาร ทำให้ลดการใช้พื้นที่ห้องมั่นคง ลดขั้นตอนการเบิกเอกสารสิทธิ์และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนส่วนเสียที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยยกระดับการบริการและกระบวนงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
 6. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้รับจากโครงการ GHB Digital Appraisal สะท้อนว่าธนาคารสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร มีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ การลดต้นทุนลดระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิม 3 วันทำการให้เหลือ 0.5 วันทำการ ส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคารที่ก้าวสู่ Digital Banking สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ชมเชย ได้รับจากโครงการ Digital Documentation Process จัดเก็บเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบ File Electronic แทนการนำเอกสารสิทธิ์ต้นฉบับกลับมาจัดเก็บที่ห้องมั่นคงของธนาคาร ทำให้ลดการใช้พื้นที่ห้องมั่นคง ลดขั้นตอนการเบิกเอกสารสิทธิ์และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนส่วนเสียที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยยกระดับการบริการและกระบวนงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

ทั้งนี้ สคร. ได้จัดให้มีงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ธอส. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565