พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหาร ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ มกอช.

17 Aug 2018
นส.เสริมสุข เลขาธิการ มกอช. แทนประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ มกอช.
พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหาร ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ มกอช.

ได้ผลักดันการพัฒนามาตรฐานครบวงจร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ด้านบริโภคอาหาร ที่ปลอดภัย เนื่องจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย พอเพียงกับความต้องการจะส่งผลให้เด็ก มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยแล้ว เด็กนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต และเด็กเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านและชุมชนอีกด้วย

ในปี 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้ดำเนินการโครงการสร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารศึกษาในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาโดยการพัฒนาองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารกับอาจารย์ในสถานศึกษาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถานศึกษา