การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

07 Aug 2018
ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีนเข้าสอบเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวว่า มูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกสังกัดทั่วประเทศ โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ครู นักเรียน รู้จักและกล่าวขานถึงทุกปี"โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี และมีความก้าวหน้ามาตามลำดับ ปัจจุบันโครงการเพชรยอดมงกุฎมีการแข่งขัน 15 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พระพุทธศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประติมากรรม เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จิตรกรรม และ อาเซียน"

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกับคนจีน ซึ่งประเทศจีนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาจีน จึงเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการอุปถัมภ์โครงการจากพระพรหมมังคลาจารย์ นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติ

ในการแข่งขันปีนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทุกสังกัดสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 4,483 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 348 คน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 532 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 594 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 2,748 คน และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 261 คน

ผลปรากฎว่า อายิว มาเยอะ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วันมิ่งขวัญ กำเนิดรัตน์ จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ อลิสา อุ่นสินมั่น จาก RBIS Rasami International School ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เปมิกา ฟง จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ณิชาพร แซ่เจา จากโรงเรียนกวงหมิงเฉียว

สำหรับผู้เข้าแข่งขันสัญชาติจีน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Yi Lin Lu จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ Zihan Liu จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ Beilu Shen จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ Kang Yue จากโรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ Weishi Sun จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก