เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

28 Feb 2019
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019" ในธีม "นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation" พร้อมเผยโอกาสการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวใน 3 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ
เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่า "NIA มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมโดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมภายใต้ธีมนวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation ครั้งนี้ มุ่งให้สังคมเห็นความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยว และเป็นการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอรูปแบบธุรกิจและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเน้นการส่งเสริมและยกระดับการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมท่องเที่ยวใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) เป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ การเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม เดินทางสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม เป็นโอกาสให้เกษตรกรสร้างธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย และ 3) การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ (Health/Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ"

นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "การประกวดถ่ายภาพครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) และการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมฯ สามารถส่งได้ทั้งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องฟิล์ม หรือเครื่องมืออื่นๆ กรณีภาพถ่ายจากโดรน ต้องถ่ายภาพด้วยโดรนตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนแนวคิดแรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ท่าน โดยภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมขอบเขตในมุมมองด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ 3) การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ สำหรับลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนั้น ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันตัดสิน ทั้งนี้ จะเปิดระบบรับภาพส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – วันที่ 20 เมษายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rpst.or.th"

ด้าน ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า "หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของจิสด้าก็คือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาทุกมิติของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาจิสด้ามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านอากาศยานไร้คนขับ อาทิ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การฝึกอบรมเฉพาะด้านสร้างบุคลากรพร้อมใช้ การจัดประกวดแข่งขัน สำหรับความร่วมมือในโครงการนี้ จิสด้าจะนำผลงานนิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรมท่องเที่ยวไปร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Space Week 2019 วันที่ 26 -28 สิงหาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations) รวมถึงสนับสนุนในกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบนี้"

ขณะที่ ผศ.นพ. ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า "ในส่วนเวิร์กช็อปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 นั้น จัดกันที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าจะมีการส่งผ่านสิ่งมีค่าเหล่านี้ได้อย่างไรท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และเห็นว่า Innovation และ Creative 2 คำนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างคุณค่า ให้กับท้องถิ่น เพื่อก้าวไปสู่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และคร่ำหวอดในวงการภาพถ่ายมาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ เป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนให้เกิด Creative Photographers Community และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองให้กับเหล่านักภาพถ่ายมากฝืมือ ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผลงานภายในเวิร์กช็อปเพื่อรับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและเงินรางวัล 50,000 บาทจาก GISTDA อีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่น่าภูมิใจ ที่มีหน่วยงานหลายภาคส่วนมาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้เกิดผลงานที่บูรณาการทั้งศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม"

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th , www.rpst.or.th หรือ facebook.com/niathailand

เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย เอ็นไอเอ จับมือจิสด้า มน. และสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนประกวดโฟโต้คอนเทสต์ในคอนเซปต์ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” พร้อมเผย 3 เทรนด์มาแรงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย