ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม 'เยาวชนสัมพันธ์’ รุ่นที่ 381

25 Jun 2019
ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีมอบเสื้อและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์และผู้ให้การสนับสนุนการอบรม เยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 381
ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม 'เยาวชนสัมพันธ์’ รุ่นที่ 381

พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบเสื้อและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 381 โดยมี อาจารย์กฤช กาญจนาภา ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธาน กต.ตร.สน.บางเขน เข้ารับมอบฯ ณ ค่ายโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 381 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 มอบหมายให้ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2562

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำหนดให้แต่ละกองบังคับการตำรวจนครบาล จัดการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย มีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยการอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 347 คน ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมและมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับหมวกเยาวชนสัมพันธ์ภายหลังจบการฝึกอบรมอีกด้วย

ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม 'เยาวชนสัมพันธ์’ รุ่นที่ 381	ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม 'เยาวชนสัมพันธ์’ รุ่นที่ 381	ม.ศรีปทุม ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรม 'เยาวชนสัมพันธ์’ รุ่นที่ 381