ภาพข่าว: ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาดีเด่น

29 Apr 2019
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย)ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรกับแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา ในการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ"การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562" ครั้งที่ 44 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ 1.พญ.พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล 2.พญ.จุฑามาศ ตันคุณากร และ3.พญ.อมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล จัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
ภาพข่าว: ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาดีเด่น