กรมประมงชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดัน “กะพงขาว” บินจนติดลมบน ป้อนออร์เดอร์สู่ครัวการบินไทยได้อย่างต่อเนื่อง

18 Apr 2019
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 กรมประมงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ชูความสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยใช้การตลาด นำการผลิต สามารถป้อนออร์เดอร์ปลากะพงขาวเข้าครัวการบินไทยได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานการเพาะเลี้ยงสู่กลุ่มเกษตรกรรายอื่นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์ว่า "ปลากะพงขาว" เป็นหนึ่งในชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงได้รวมกลุ่มกันและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ถือเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเปิดช่องทางการตลาดเป็นสินค้าสัตว์น้ำชนิดแรกเพื่อกระจายผลผลิตไปยังฝ่ายครัวการบินของบริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีออร์เดอร์เนื้อปลากะพงขาวแช่แข็งเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่ผู้โดยสารการบินไทยกว่า 523 ตัน ซึ่งถือเป็นการใช้แนวทางการตลาดนำการผลิตได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) มีการปฏิบัติตามแนวทางการใช้แรงงานที่ดี (GLP) รวมทั้งอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงมาจากวัตถุดิบที่ทำประมงอย่างถูกกฎหมายมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต (Traceability) ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ

ล่าสุด สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาวขึ้น เพื่อทำการป้อนผลผลิตเข้าสู่ครัวการบินไทยรองรับความต้องการของผู้บริโภคบนสายการบินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จับมือทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการผลิตและแปรรูปปลากะพงขาว กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กระบวนการแปรรูปและแช่แข็งวัตถุดิบยังคงคุณภาพที่ดีก่อนนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่าง ๆ สำหรับเสิร์ฟผู้โดยสารบนสายการบิน ซึ่งการจัดทำข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมประมงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อ ขยายฐานการผลิตปลากะพงขาวตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งจะทำการผลักดันสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปในอนาคต

ด้านนางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา การบินไทยได้สั่งซื้อปลากะพงขาวจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานกรมประมงและครัวการบินไทย นำมาประกอบอาหาร และมีการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ การบินไทยยินดีที่ได้สนับสนุนปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกรในสมาคมผู้เพาะเลี้ยง

ปลาทะเลไทย ในโครงการ "จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า" สู่ครัวการบินไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งครัวการบินไทยมีความต้องการใช้ปลากะพงขาวเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารชั้นเลิศ ถึงปีละประมาณ 50 ตัน โดยผลิตเป็นเมนูยอดนิยมมาให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลก อาทิ ฉู่ฉี่ปลากะพง ปลากะพงราดซอส ปลากะพงนึ่ง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดและศักยภาพการผลิตสินค้าประมงของผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยสู่สากล

การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมอันมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา การบินไทยมีโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทย เช่น พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากดอยคำ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยสูง (ผักผลไม้เบอร์ 8) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน รวมทั้งยังได้สนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บนเครื่องบินอีกด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทย

โดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทยด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยมตลอดการเดินทาง