มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

21 Oct 2019
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผย รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรีให้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพร รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นับเป็นเรื่องที่สอดรับกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่กำลังมุ่งเน้นศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ระดมนักศึกษาและคณาจารย์จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสมุนไพรและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยผลที่ได้จากความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การร่วมพัฒนากระบวนการแปรรูปสมุนไพรไทย โดยใช้นวัตกรรมอุตสาหกรรมช่วยลดเวลาและพลังงานในกระบวนการผลิตให้น้อยลง รวมทั้งการจัดทำโรงเรือนอบแห้งสมุนไพร และหม้อกวนสมุนไพรสองชั้นติดเทอร์โมไซฟอน ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน เป็นการลดต้นทุนการทำงานได้มากกว่าเดิม ทำให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรตามแบบแพทย์แผนไทยได้ และช่วยสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยให้ทันยุคสมัยอีกด้วย